در شماره جدید روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- کلان شهرهای « شهروند محور» مکانی امن برای زیست         2- ارس روی ریل توسعه؛ رشد گردشگری و صنعت در اولویت است              3- تبریز نیازمند 6 شهربازی جدید است        4- حسن یزدانی و کتفی که باید در پوداپست یاری کند!و......

دریافت فایل نشریه