در شماره جدید روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- شهید احیاگر صنعت؛ هزاران امیدی که در واحد های راکد زنده شد         2- تدوین یک لایحه برای حمایت از کودکان در « فضای مجازی»          3- کنکاش آبی تبریز تا اصلاحات مسیر اتوبوس های تندرو           4- هشت کتابخانه برای ارتقای شاخص مطالعه احداث شد و...

دریافت فایل نشریه