در شماره جدید روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- بنیانگذاران پان ترکیسم عمدتاً یهودی بودند      2- درس وطن پرستی افسران تبریزی در جریان تحدید حدود رودخانه ارس با اتحاد شوروی      3- « شجاع » و « عارف» بهترین زوج تاریخ تراکتور شدند         4- اجرای طرح باز آفرینی شهری التیامی بر زخم حاشیه نشینی در تبریز و....

دریافت فایل نشریه