در شماره جدید روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- ایران رابط اقتصادی میان هند و ارمنستان             2- مهم ترین چالش پیش روی جوانان برای ازدواج                  3- تراکتور و فصل پر حاشیه با پایان تلخ        4- احیای 500 واحد تولیدی در استان به همت دولت مردمی و....

دریافت فایل نشریه