روزنامه طرح نو با مطالب زیرمنتشر شد: 

1-«مس» پیشران اقتصاد آذربایجان       2- تامین مسکن از اولویت های مهم استان است            3-سد سازی روی ازس چگونه بلای جان کشور شد؟ و.........

 

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023