در این روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- طلاق در وضعیت قرمز           2- تعدد و تنوع آثار تاریخی و طبیعی،مزیت نسبی سفر به مراغه        3- پیر جهان؛ به عنوان پنجمی بسنده کرد      4-نقطه عطف خطرناک در مذاکرات صلح باکو-ایروان در اروپا

 

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023