در روزنامه طرح نو می خوانیم:   

1-جستجوی زبان پیشین آذربایجان در میان « سروده های عاشیق ها»    2- ایران در شعر شاعران آذربایجان« بسیج خلخالی»      3- ترکیه شریک اول تجاری آذربایجان شرقی است    4- جایگاه تیزیزو جانفشانی تبریزیان در ماجرای مشروطیت و.....

 

دریافت قایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023