در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- نگاهی به کتیبه ها و سردرب های قلمرو عثمانی    2- ترزیق 100 هزار میلیارد تومان به طرح نهضت ملی مسکن    3- بوی محرم در فضای کشور طنین انداز شد    4- در استانه رویای آب ؛زنگ خطری که شنیده نمی شود     5- سرزندگی سرای خامنه مراغه در عین فرسودگی و.........

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023