در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-تحریف نام آذربایجان در آن سوی ارس و اعتراض شیخ محمد خیابانی     2- رژیم باکو و مقابله با عاشورا           3- باز تعریف اهداف شرکت ماشین سازی تبریز،تلاش برای حضور در بازارهای جدبد 

4- تراکتور کهکشانی نیست و......

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023