در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-تاملی بر شعرهای وطنی شهریار              2-3 میلیارد متر مکعب بیشتر از برنامه آببه دریاچه ارومیه زها شده است    3- حکم تیر به آخرین بازمانده باغ شهر تبریز      4- اجاره خانه تنها با شرط برگزاری روضه خانگی و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023