در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1-تلاش برای خرید 200 دستگاه اتوبوس در سال آینده     2- مردان مشترک حیثیتی ترین دیدار هفته آغازین لیگ بیست و سوم     3-برای داشتن جامعه ای خوب باید شهروندانی خوب باشیم

4- هنرمندی که آیات قرآن را به زبان نقاشی ترجمه می کرد و......

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023