در روزنامه طرح نو میخوانیم:

1-تاثیر پررنگ زبان و ادبیات پارسی بر زبان و ادبیات ترکی عثمانی       2- خطر تورم زایی فاز جدید کالا برگ الکترونیکی        3- تشریح آخرین وضعیت پروژه ها و برنامه های تبریز توسط شهردار  4- مدت زمان خانه دار شدن به 12 سال می رسد و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023