در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- کار سخت شماره یک تراکتور در تبریز       2- حاشیه شهر تبریز ،بمبی که زمان زلزله منفجر می شود    3- کابوس کنکور،ابتدای رویای پزشک شدن     4-احداث 6 تقاطع غیر همسطح جدید در تبریز کلید خورد و....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023