در روزنامه طرح نو میخوانیم: 

1-تغییر برای ایجاد رابطه ی ایده آل   2- بدون همراهی عمومی؛ آب در هاونگ کوبیدن است     3- یادداشتی برای تبریز،شهر موزه ها    4- خشکی دریاچه ارومیه کل ایران را درگیر خواهد کرد و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023