در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- استاد شهریار و ایرانیت   2- رعایت احترام زمینه ساز رویش روابط سالم اجتماعی است       3- باشگاهی به این عظمت یک زمین چمن ندارد      4-ساخت و سازهای غیر مجاز در تبریز تهدید جدی امداد رسانی است و.....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023