درروزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- دریاچه ارومیه چالش زیست محیطی شمالغرب کشور              2- شهریار و زبان ترکی آذربایجانی    3- کاهش خام فروشی؛ شرط لازم برای پویایی اقتصاد ایران     4- مداخله گران فاقد صلاحیت؛تهدید کنندگان سلامت مردم و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023