در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- «حیدر بابا» بعد از « شهریار»   2- یک برش از زندگی زندانیان مذهبی در زندان های باکو   3- مشکل آب تبریزتا پایان مرداد حل می شود   4- مردمی سازی فعالیت های فرهنگی از مساجد پیگیری شود

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023