در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- آرزوهایی که در زمین خاکی سبز می شوند   2- بررسی زبان پیشین آذربایجان از میان اشعار شاعر تبریزی     3- تبریز هوشمند، یک حباب بود؟!   4- اعتیاد بزرگترین آسیب اجتماعی بر پیکره ی خانواده  و....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023