در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- تخریب خانه کلکته چی تبریز به دلیل بی توجهی ها  2- کمبود نیروی کار در واحد های تولیدی برون داد رویه نادرست مدیران صنایع    3- توسعه ی اقتصادی نتیجه حمایت از تولید داخلی و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023