در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1-آذدربایجان و زبان مردمانش    2- دین و مذهب در اشعار شهریار   3- میدان شهید بهشتی؛ ظرفیت جدید گردشگری در تبریز            4- بررسی بایدها ونبایدهای اصل 15 قانون اساسی و.....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023