در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- روایت بی آبی دریاچه ی ارومیه    2-پروژه ی شیعه هراسی توسط رژیم باکو در دومین کشور شیعه ی جهان      3- به روایت اسناد ایرانی و خارجی بررسی می شود؛ ایران چقدر آذری زبان دارد ؟!

4-وحدت ملی بزرگترین سرمایه دولت است و....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023