دتر روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- روایت بی آبی دریاچه ی ارومیه  2- حسینی جواب داد؟مساله این است   3- نقدی مختصر بر کتاب« تاریخ مختصر ترک»   4- زیر گذر تقاطع خیابان دانشکده احداث می شود و.......

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023