در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- « خاقانی شروانی» و اثرپذیری وی از« شاهنامه ی فردوسی»   2- ارتقا قابلیت های دفاعی ایران باعث افتخار،اطمینان و اعتماد مردم می شود      3- خیز بلند شهرداری برای هوشمند سازی تبریز و....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023