در روزنامه ی طرح نو می خوانیم:

1- احیای نگین آبی آذربایجان در مسیر مردمی سازی         2- وارونه سازی برخی رسانه ها از ما حصل گفتگوهای وزیر امور خارجهی ترکیه در تهران    3- فرستم سوی« دارالعدل روم »از ملک «ایران» اش

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023