در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- شاعری که کاربرد زبان ترکی در شعر را دشوار می دانست  2- اتوبوس های شرمندگی     3- تراکتور نیاز به مهاجم با کیفیت داخلی دارد       4- غنی سازی 60ذرصدی و کمک به دیپلماسی خارجی ایران

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023