در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- تاملی بر شکل گیری و فعالیت سازمان » گرگ های خاکستری»   2- کار پشتوانه ی جامع پویا 3- دریاچه ارومیه قربانی تغییرات اقلیمی با محصولات پر آب بر  4- بازار سرپوشیده؛ بنایی به وسعت تاریخ و تمدن تبریز و آذربایجان 

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023