در روزنامه طرح نو میخوانیم:

1- تمام آداب و رسوم رایج در آذربایجان،ریشه در هویت ملی دارند    2- ضرورت تشکیل اتاق جنگ برای مدیریت جنگ احتمالی در قفقاز جنوبی    3- خمز دیگر رحم نمی کند  4- ناچیز بودن سهم بخش معدن در اقتصاد آذربایجان شرقی و....

دریافت فایل نشریه  

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023