در زوزنامه طرح نو می خوانیم:

1- در چهل سال گذشته در قبال تهدیدات هویتی در لاک دفاعی فرو رفتیم     2- گاز رسانی به باز جهانی تبریز ؛ آری یا نه؟      3- آذربایجان کجاست؟با تاملی بر نوشته های « بارتولد»    4- شاهراه ترانزیتی ایران به اروپا در حسرت بهسازی و....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023