در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- هیچ تباین و تقابلی بین زبان فارسی و زبان های محلی وجود ندارد   2- 10 درصد سرمایه گذاری های بخش گردشگری کشور در استان اجرا می شود     3- باید مراقب خیانتکاران بود   4- چه بر سر فضای سبز تبریز آمده است و....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023