در روزنامه طرح نو میخوانیم:

1- « هویت ایرانی» یک« هویت مقاومتی» است    2- آذربایجان، رکنی رکین از ارکان فرهنگ،تاریخ و هویت ایرانی       3- پروژه های انسان محور گامی به سوی شهر سالم و....

دریافت فایل نشریه

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023