در روزنامه طرح نو می خوانیم:

1- استقبال تبریز از یاد و خاطرات شهریار ملک و ادب   2- تنوع قومی؛ابزاری برای پیشبرد مقاصد سیاسی دشمنان در ایران    3- توجه به نقش فن آوری های نوین در جامعه   4- اصحاب فرهنگ و هنر همصدا و همگام با آرمانهای شهدا و پای کار انقلاب هستند و...

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023