در روزنامه طرح نو میخوانیم: 

1- 27 شهریور ؛ سالروز ارجداشت روز شعر و ادب پارسی و یادمان درگذشت استاد سخن شهریار   2- شروع فعالیت های واگرایی در آذربایجان با تاکیدات فرهنگی  3- میزان ورود گردشگر ، یکی از معیارهای مهم توسعه یافتگی است  4- تراکتور باید تقویت شودو....

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: يكشنبه 13 اسفند 1402
میلادی : Mar 03 2024