در روزنامه طرح نو می خوانیم: 

1- وصله گدایان خارجی بر چهره شهر بدون گدا     2-   با اولین پک در انتظار تجربه ای شوم باشید        3- ریل گذاری برای بهبود اقتصادی یک حرکت ملی است          4- بدون تعارف باید از خط مرزی ایران و ارمنستان دفاع کرد!

دریافت فایل نشریه 

خورشیدی: پنجشنبه 6 مهر 1402
میلادی : Sep 28 2023