در شماره جدید روزنامهطرح نو می خوانیم:

1- کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری از طیف های مختلف سیاسی هستند               2- چرا فرش دستباف از مصوبه تعهد ارزی معاف نشد؟             3- روایتی از ملیجک بازی ناصر الدین شاه                4- هواداران تراکتور در سال های اخیر خون دل خوردند! و...

دریاقت فایل نشریه